Om Mollösund

Om Mollösund

Mollösund är ett gammalt genuint fiskesamhälle beläget på sydvästspetsen av Orust.
Farleden, som på sommaren trafikeras av tusentals båtar, går i sundet mellan Mollön och samhället.
Den trevliga gästhamnen rymmer mer än hundra gästbåtar. Det finns flera affärer, två tankstationer, matvaruaffär, fiskaffärer, restauranger och caféer. För gäster finns även toaletter och duschar.


Mollösunds historia

Mollösund är känt som ett mycket gammalt fiskeläge, vars ursprung med säkerhet kan spåras till tidigt 1500-tal. I kyrkans böcker, som finns bevarade ända från 1500-talet, visar att det då fanns både kyrka och präst i samhället. Den gamla kyrkan, som låg inne på den gamla kyrkogården, revs och ersattes med den nuvarande kyrkan 1866.

Här följer ett antal historiska fakta som berättar om Mollösund genom åren.

År 1564 kom det första beviset att Mollösund var bebott. Det var en amiral från Lübeck som skrev till kung Fredrik II och anhöll om att få fiska, salta och handla med sill i Mollösund. Av brevet att döma fanns det då folk som var verksamma och bofasta där. Vidare fanns där redan kyrka, präst och tullbod.

1566-1580 I Öresundstullens räkenskaper finner man att Mollösund inte var något obetydligt litet samhälle, eftersom det passerade 137 fartyg från Mollösund, lastade med sill, till några av de många Östersjöhamnarna.

1583 Anders Storm från Mollösund blir den förste skeppare från Orust som registreras i danska tullräkenskaper.

1586 kom ett vittnesmål, då fiskarna skrev till kungen angående sina problem att underhålla kyrkan på grund av att fisket slagit fel. Den danska regeringen svarade med att skänka Nedre Tången och Mollön till samhället. Nyttjanderätten överlämnades av Fredrik II till undersåtarna och återkallades inte under den danska tiden d.v.s före 1658. Det blev en viktig gåva för Mollösundsborna, bl.a. därför att man fick bete och foder till kreaturen.

1610 Mollösund var trots avfolkning efter sillperiodens slut det största fiskeläget i Bohuslän med 254 invånare att jämföras med Ellös som hade 27, Lysekil 178, Fiskebäckskil 157 och Grebbestads 16 invånare.

1631 Den 28:e juli “avsöndrades” Morlanda socken från Tegneby och bildade eget pastorat. Kapellpredikanten som hittills bott i Mollösund, flyttade nu till Morlanda och först 1888 fick Mollösund egen kapellpredikant igen med bostad i samhället.

1645 sägs det om Mollösundsborna i en skattelängd, då minst 300 till antalet, att en del är “eländige, fattige folk”. Detta var under tiden mellan två sillperioder.

1658 överlämnas, enligt freden i Roskilde, bland annat landskapet Bohuslän till Sverige.
På Kiettil Classons karta över Bohuslän 1658 fanns där ingen väg till Mollösund.

1670 bränndess tre personer från Mollösund på häxbål och två år senare ytterligare fem Orustbor. Vilket brott hade begångets?

1673 På kartor har det ritats en stig från Mollösund över Tången mot Edshultshall.

 

1677–1678 fanns en sjukstuga i Mollösund där man inhyste 457 man från Gyldenlöwefejden. Gyldenlöwe, med sina norska trupper, infaller i Bohuslän. De la Gardi sänder 300 man till Orust men Gyldenlöwe får förstärkningar och tar dem till fånga. 1678 drar Gyldenlöwe tillbaka sina trupper.

1720 önskade fiskarna i Mollösund köpa marken från kronan. Skatteköpsbrev upprättades men turerna i saken blev många. Först 1773 förrättades ett skifte. Sedan nytt skifte 1808 och 1860–65. Stadsplan fastställdes först 1922 och fastighetsregistret upprättades på 1940-talet.

1750 hade man bekymmer. Kreaturen gick och betade på gravarna på kyrkogården varför man beslöt att uppföra en mur kring denna för att stänga  ute djuren.

1773 års karta visar många sjöbodar och flera ladugårdar. På kartan kan man också se att bostadshusen ligger mycket tätt på planen mellan havet och berget.

1830 En vägkarta utvisar att det finns väg från Hogen till Nösund och Hällevik, men inte vidare.

1834 Mellan den 2:e till den 23:e september dog 77 personer av Mollösunds omkring 350 invånare i kolera.

1838 Efter en rad nödår kom vintern med temperaturer på –30 grader och lägre. Fjordarna täcktes av ett tjockt islager och fisket blev fullkomligt lamslaget av kylan. Det blev en ohygglig vinter för fiskarbefolkningen. Prosten berättar att han inte sett maken till elände. Från fiskelägena gick en ström av trasiga och frysande tiggare, som sökte lindring hos bondgårdar och hos prästen.

1850-talet Mollösunds Wärdshus är omkring 150 år gammalt. På 1800-talet kallade man det ”Gäschivan”.

1873 behövdes det gamla skolhuset byggas ut. Skolan låg då på dagens parkeringsplats vid kyrkan.

1877 års skeppslista visar att här fanns 30 större fraktfartyg (8 briggar, 1 skepp, 1 bark, 3 skonertskepp, 2 skonerter och 15 skonare).

1879 inleddes en ny sillperiod.

1885 får Mollösund telefon men redan året därpå flyttas telefonstationen för Orust till Varekil.

1890-talet I England började man tillverka motordrivna fiskefartyg och många kuttrar såldes till Bohusfiskare. I Lars Thornblads bok ”Mollösund Ur ett gammalt fiskeläges historia” finns en förteckning över 35 kuttrar som har tillhört Mollösund. Den första ska ha kommit 1889 och hette Snowdrop. Där finns även fraktfartyg förtecknade, 80 skonare och briggar vars hemvist har varit Mollösund.

1897 fanns 891 invånare i Mollösund. Det fanns 306 byggnader varav 200 var boningshus, 65 sjöbodar, 40 magasin/salterier, en tunnfabrik. De flesta på ofri grund. Först 1922 fastställdes stadsplan och fastighetsregister på 1940-talet.
Allmän väg saknades.


                                                                                                    

1910 fick Mollösund väg som i huvudsak är samma som den nuvarande sträckningen. Vägen drogs fram i samband med att Tångens kyrkogård kom till 1911. Tidigare var vägen mer som en stig över bergen för gående. Man tog sig knappt fram med likvagn, sägs det. Först på 1960-talet fick vägen dagens utseende.

På 1920-talet sprängdes brunnar i Mollösund. Tidigare fick man färskvatten med båt och man samlade regnvatten i tunnor och i gjutna cisterner i husens källare. Rester av dessa reservoarer finns ännu kvar i en del fastigheter. Kvinnorna tvättade i små sötvattenssjöar uppe i berget.

Under 1940-talet byggde Lyckes i Lysekil en konservindustri på den plats där MP-produkter har sin fabrik i dag. Under krigsåren tillverkade Tudor batterier i lokalerna. På hösten 1966 startade MP-produkter sin produktion som pågår alltjämt.

1941 invigdes hamnen som byggdes under krigsåren. Behovet av kajplatser till alla båtar var stort. Tidigare fick fartygen ligga för ankar i sundet. Kuttrarna låg för ankar med aktern förtöjd på Mollön.

1960- och 70-talet Fisket avtar och fiskebåtar börjar säljas eller skrotas.

1967 fick Mollösund kommunalt vatten och avlopp.

1976 bildas Mollösunds Byalag, som än idag är aktivt.

1979 gick den sista resan för långafiske med båten Shetland.

1984 invigs den nya skolbyggnaden Änggården.

1996 säljs Zenith, det sista egentliga fiskefartyget i Mollösund.

2007 Samhället har 255 åretruntboende i centrala Mollösund varav 85 pensionärer. Det finns cirka fyrtio mer eller mindre aktiva företag. Av dessa bedriver två fortfarande kustfiske och ett odlar musslor.


Historiska vingslag!

Mollösund har verkligen en gedigen historia. För den som vill få mer historia så finns det ytterligare att hämta, dels på olika sidor såsom Orust.se eller besöka museet i Mollösund eller varför inte Sigurd Olssons affär på Gatan i Mollösund som numera också är ett museum. Affären stängdes på 1960-talet med alla varor på hyllorna och återöppnades för inte så länge sedan som museum. Ett besök rekommenderas.

Sol och bad m.m.
Mollösund har två bad-platser, Katteviksbadet i norr och Torneviksbadet i sydost. För simkunniga även vid Fyren “Galgebergsudden” (Förr hängde man långa på s.k. galgar, man “spilade långa”, uppe på berget för att torka och sedan säljas som lutfisk, därav namnet Galgeberget). Gå gärna in på Mollosund.com så finns där en hel del att titta på och många tips på
aktiviteter.

 

Övrigt
Morgongympa, Poängpromenad
Guidad tur i Mollösund

Besök de två museerna på orten
Vandra i bergen runt samhället.
Lyssna vågskvalp, måsskrik eller kanske på tystnaden.